Paziņojums par debitoru parādu atgūšanas pasākumiem

Cienījamie klienti!

2017. gada 11. augustā likvidējamās akciju sabiedrības „TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas Nr.40003029667, maksātnespējas procesa administrators Armands Rasa, pamatojoties uz Kredītiestāžu likuma 161.panta ceturtās daļas 12.punktu, ir pieņēmis lēmumu Nr.1/2017 „Par debitoru parādu atgūšanas pasākumiem”, kas paredz likvidējamās akciju sabiedrības „TRASTA KOMERCBANKA” un administratora atteikšanos no blakus prasījumiem pret debitoriem.

Administrators uzaicina visus likvidējamās akciju sabiedrības „TRASTA KOMERCBANKA” debitorus, kuri vēlas tikt atbrīvoti no pienākuma segt blakus prasījumus (līgumsods, likumiskie procenti, līgumiskie procenti u.c.), līdz 2017.gada 30.septembrim pilnībā izpildīt savas parādsaistības pret likvidējamo akciju sabiedrību „TRASTA KOMERCBANKA” pamatparāda apmērā vai veikt attiecīgus pārkreditēšanās pasākumus parādsaistības pamatsummas apmērā, iesniedzot administratoram attiecīgu pieteikumu.

Sabiedrības kreditoriem ir tiesības 15 dienu laikā no šā lēmuma pieņemšanas rakstveidā izteikt pamatotus iebildumus par lēmumu Nr.1/2017 „Par debitoru parādu atgūšanas pasākumiem”, ja tādi ir.

Sazināties

2020 © LAS „TRASTA KOMERCBANKA”